Ahlâklı Bir Bireyin Toplumdaki Yeri ve Önemi Nedir?

GENEL 22 Ekim 2015

Ahlak bir toplum içinde insanların uymak zorunda bulundukları davra­nış kurallarıdır.

Yaşadığımız toplum içinde başka­larına karşı ödevlerimiz vardır. İçin­de bulunduğumuz toplumun yaşayış şartlarına göre, bu ödevler değişir. Hangi toplum içinde bulunursak bu­lunalım bu davranışlarımız, yapmak zorunda olduğumuz ödevler bir ah- lâk ölçüsüne vurulur.

Ahlâk eğitimle sıkı ilgilidir. Ancak, ahlâklı davranışta aile çevresiyle toplumun da büyük payı vardır. Aile, çocuğun ilk çevresidir. İyi, kötü dav­ranışları bu çevreden elde eder, ya da onların etkisi altında kalır. Ço­cuklar çok defa büyüklerinden kötü davranışlar görerek, benimserler. Çocukları bundan sorumlu tutmak doğru değildir. Ahlâka uygun sayıl- mıyan bu kötü hareketlerden önce sorumlu olan aile, sonra da top­lumdur.

Ahlâk Görüşü Nedir?

Her toplumun özel bir ahlâk görü­şü vardır. O toplumda yaşıyanlar, bu ahlâk görüşüne uymak zorunda­dırlar. Biz buna kamu ahlâkı deriz. Yapacağımız bir harekete «başkaları ne der?» diye düşündüğümüz zaman, toplumun bu ahlâk görüşünü göz önüne alırız. Bir insanın bağlı bu­lunduğu toplumun ahlâk görüşünün dışına çıkması, istediği gibi hareket etmesi çok güçtür.

Bu durum, hepimizin yaşama şart­ları içinde başından geçer. Kendi gö­rüşlerimizden değişik bir çevreye gir­diğimiz zaman ne yapacağız? Görü­şümüzde diretecek miyiz, yoksa yeni çevrenin ahlâk kurallarına mı uya­cağız?

Gerçekte, bir kişinin* ahlâk eğitimi kuvvetli, köklü ise, alıştığı, doğru bil­diği ahlâk kurallarından vazgeçe­mez. Zaten uygar toplumlarda ah­lâk kuralları arasında büyük farklar yoktur.

Doğru ve Yanlış Davranış

Ahlâklı davranış sağlam bir dü­şünceye dayanır. Düşünmek, gelişi­güzel hareketlerden bizi alıkoyar. Böylece yapılan işler yapana da, baş­kasına da zararlı olmaz. Demek ki, düşünmeden yaptığımız gelişigüzel hareketlerimizi kontrol edersek iyi sonuçlar alabiliriz. Ahlâk eğitiminde ilk amaç, çocuğa iyiyi, yanlışı gös­termek, onun gelişigüzel davranışla­rım önlemektir.

Ahlâklı Davranış Ne Demektir?

Her harekette ahlâki bir nitelik aramak bakımından, insanlar çeşit­li düşüncelere bağlanırlar. Bir top­lumda uygun görülmiyen bir hare­ket, başka bir toplumda olabilir. Yal­nız, bu konuda kabul edilen toplu bir görüş vardır.

Karakterimizin gelişmesinde, baş- kalariyle olan münasebetlerimizle ilgili davranışlarımızda ahlâklılık aranır.

Ahlâklı bir hareket aynı zamanda ödevdir de. Çocuğun anasını, baba­sını, öğretmenini dinleyip sayması, tüccarın vergisini ödemesi, herkesin başkalarını rahatsız edecek hareket­lerden kaçınması, birbirinden deği­şik görünen, gerçekte aynı olan ah­lâki hareketlerdir.

Bir davranışın ahlâklı olup olma­dığını bilmek kolaydır. Ancak bu davranışın doğru mu, yanlış mı ol­duğunu kestirmek güçtür. İnsanın, doğru-yanlış görüşleri birçok etki­lerle gelişir. Bunlar şöyle sıralana­bilir:

  •         Yaradılış: Herkes doğuştan bir­takım eğilimlere bağlıdır. Bunlar fay­dalı da, zararlı da olabüir. Eğitim, toplum bu eğüimlere bir yön verir.
  •         Eğitim: Çocuklukta görülen eği­tim insanın bütün hayatı boyunca etkisini gösterir. Bu bakımdan ço­cuğun küçük yaşlardaki eğitimi çok önemlidir.
  •         Kamu: Yaşayışımızı düzenleyen toplumun ahlâk kurallarıdır. Yalnız, bu kuralların bazıları eskir. Birçok toplumlarda ahlâk kurallarına bu ba­kımdan uymayanlar şiddetli bir sa­vaşla onu değiştirirler. Bunu ancak büyük devrimciler başarır. Toplu­mun gelişmesi, ilerlemesi için bu ile­ri davranışlar çok önemlidir.
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort
escort izmir escort antalya bursa jigolo izmir escort escort izmir porno izle escort bursa