GENEL

Akvaryumda Balık Nasıl Beslenir?

Akvaryum, bir evin içinde hem süs, hem de eğlen­ce olabilir. Yalnız, bu işin da­yandığı birtakım bilgiler vardır.

Her balık çeşidi için özel yaşama şartlarının akvaryum içinde sağlan­ması gerekir. Suyun tuzlu olup ol­maması, sıcaklığı, havalandırılması, akvaryuma atılacak yemlerin çeşidi, ölçüsü her balık türü için değişiktir. Bütün bunların gerektiği gibi yerine getirilmesi sonunda balıklar akvar­yumda rahatça yaşarlar, çoğalırlar.

Bu şartlar sağlandıktan sonra da balıkların türüne göre değişik, özel şartlar olup olmadığı araştırılmalı, onlar da yerine getirilmelidir. Mese­lâ bazı sıcak ülke balıkları yavrula­dıktan sonra onları yerler. Bu çe­şit balık beslerken dikkatli olmak, balık yavruladıktan hemen sonra ya ana balığı, ya da yavruları başka bir kaba almak ister.

Bu örnekten de görüleceği gibi genel şartlardan baş­ka balık türüne göre değişen «özel şartlar vardır. Balık beslemek, bu bakımdan, oldukça güç bir iştir.

Akvaryumlar camdan yapılır. Bu­nun iki sebebi vardır: Birincisi, ba­lıkların dışarıdan görülmesini sağla­mak içindir. İkincisi, bazı balıkların yaşaması için güneş ışığı şarttır.

Akvaryumlar, genel olarak, iki bi­çimde yapılır: Ya kavanoz gibi, ya da kutu, sandık gibi. Bu son biçim, yani köşeli akvaryumlar, yuvarlaklar­dan daha iyidir. Çünkü, bir kere kö­şeli akvaryumların havaya açık yüzeyi daha büyüktür, böylece balık­ların suyu daha bol oksijen alabilir. İkincisi, küre biçimi akvaryumda, ışığın camdan geçerken kırılması yü­zünden, balıkların görünüşü değişir. Köşeli akvaryumlar ise balıkların biçimini hiç bozmadan, olduğu gibi gösterirler.

Akvaryumlara konacak suyun yük­sekliğine de dikkat etmelidir. Akvar­yuma gerekenden çok su konursa içindeki balıkların sıçrayarak dışarı fırlamaları tehlikesi vardır. Bunu ön­lemek için en iyisi, akvaryumun üs­tüne cam bir levha yerleştirmektir. Balıklar yukarı sıçrasalar bile bu ca­ma çarpıp gene suyun içine düşerler.

Akvaryumun Döşenmesi Nasıl Olmalı

Akvaryumun içine, bakılacak ba­lığın türüne, uygun bir görünüş ver­mek daha güzel bir sonuç elde edil­mesini sağlar. Hangi çeşit balık bes­lenecekse akvaryumun içine o balı­ğın yaşadığı suların görünüşünü ver­meye çalışılır. Buna göre, akvaryu­mun dibine ya kum, ya da çakıl taşı döşenir. Bundan başka, deniz, ırmak kıyılarından toplanmış deniz hayvan­larının kabukları, değişik biçimli taş­lar, küçük kaya parçaları akvaryu­mun süslenmesinde çoğunlukla kul­lanılır.

Ayrıca, balığın rengine göre seçi­lecek deniz bitkileri de akvaryuma ayrı bir güzellik katar. Bu bitkilerin gene balığın yaşama şartlarında ye­tişen bitkiler olması gerekir. Böyle­ce, hem tabiî bir görünüş elde edilir, hem de bitkinin uzun zaman bozul­madan saklanması sağlanmış olur.

Üstelik, bu bitküer akvaryumun ok­sijenini çoğalttıkları için çok da yar rarlı olurlar: Bitkiler yaşamak için akvaryumun karbon dioksidini emer, buna karşılık dışarıya oksijen salar­lar. Bunun sonunda da akvaryumun havası oksijen bakımmdan zengin­leşmiş, karbon dioksitten temizlen­miş olur.

Bu bitkilerin akvaryumda yaşayabilmeleri için bazen küçük bir kum, toprak parçasiyle yerleştirmek ge­rekir. Toprak, bitkinin beslenmesini, dolayısiyle yaşamasını sağlar.

Akvaryum suyunu hiç değiştirmeden de kullanmak müm­kündür. Bunun için akvaryumdaki bitki miktariyle balık sa­yısının dengede ol­ması gerekir. Bit­kiler oksijen ve kar­bon dioksit alışve­rişini tam olarak sağlarsa o zaman suyu değiştirmeye asla lüzum kalmaz. Balıklar gerekli ok­sijeni elde etmiş olurlar

Akvaryumu Nereye Koymalı

Akvaryumun konacağı yeri seçmek de önemlidir. Her şeyden önce, gü­neş alan bir yere konmalıdır. Güneş ışığı hem balıkların, hem de akvar­yumdaki bitküerin yaşaması için ge­reklidir. Yalmz, aşırı ışık da akvar­yum için zararlıdır. Akvaryuma bü­yük bir ışık demeti uzun zaman dü­şecek olursa sudaki bakteriler yü­zünden suyun rengi değişir, yeşilim­si bir renk alır. Bu yeşü renk artar­sa su balıklar için zararlı, hattâ ba­zan öldürücü olabilir. Bu yüzden, ak­varyuma düşen ışık demetini iyi dü­zenlemek gerekir. Bir yandan da su­yu değiştirilmelidir.

Akvaryumun Suyu Nasıl Olmalı

Akvaryum suyunda bol oksijen bulunmalıdır. Aynı zamanda asitler, alkali, kireç, kükürt bileşikleri az olmalıdır. Yağmur suyu en çok bu özelliğe uygun sudur. Yağmur su­yunda bol hava vardır. Buna karşı­lık tuz yoktur. Tatlı su balığı bes- lenmiyecekse yağmur suyu olduğu gibi akvaryumda kullanılamaz, içine bir miktar tuz katılır.

Akvaryum suyunun kimyasal ya­pısının ara-sıra kontrol edilmesi ye­rinde olur. Bu kontrol beslenen balı­ğın çeşidine göre değişir. Akvaryum suyunun bozulduğu anlaşılırsa yeni­den su koymak, eski suyu tazelemek gerekir. Akvaryuma yeni su katılır­ken dikkat edilecek bir nokta vardır: Katılacak suyun sıcaklığı akvaryum­daki suyun sıcaklığına eşit olmalıdır.

Akvaryumun Havası, Sıcaklığı Nasıl Olmalı

Akvaryumun suyunu boşaltmak için sifon denilen lâstik bir boru kul­lanmak en kolay yoldur. Lâstik bo­ru akvaryumun dibine kadar daldı­rıldıktan sonra öbür ucundaki ha­va ağızla emüirse su akmaya baş­lar. Bu yolla akvaryumun suyunun bir miktarı boşaltılabüir. Bütün su­yun değiştirilmesi gerekiyorsa ba­lıkları bir kepçeyle yakalayıp su do­lu başka bir kaba almak daha güven­li olur.

Akvaryum suyuna gerekli havayı sağlamak için bir pompayla içine ha­va verilir. Elektrikle çalışan bu pom­pa sürekli olarak hava basar. Böyle­ce suya durmadan oksijen gönderil­miş olur.

Suyun sıcaklık derecesi balıkların hayatı bakımından çok önemlidir. Tabiatta balıklar serbesçe hareket edebildikleri için, yaşadıkları bölge­nin sıcaklığı da kimyasal yapısı deği­şir değişmez başka yerlere göç eder­ler. Onun için, bizim de suyu onların yaşama şartlarına uydurmamız ge­rekir.

Her balığın yaşaması için elveriş­li sıcaklık başkadır. Akvaryuma dal­dırdığımız bir termometreyle suyun sıcaklığını ölçeriz. Sıcaklık gereken derecenin altına düşünce suyu ısıtı­rız. Yalnız, bunu sürekli olarak yap­mak, su gereken sıcaklığa erişince ısıtmayı durdurmak oldukça güç­tür. Onun için, bu işi otomatik ola­rak yerine getiren araçlar vardır.

Termostat denilen bu araçtan her akvaryumda bulunmalıdır.

Termostatın yapısında bir termo­metre vardır. Termostat suyun sı­caklığını bu termometresiyle ölçer. Sıcaklık gereken dereceden aşağı düşünce kendiliğinden bir elektrik kontağını kapatır. Evlerdeki elektrik prizinden alman akımla çalışan bir direnç bu kontağın kapanmasiyle devreye girer. Üzerinden elektrik akımı geçen bir elektrik teli çevresi­ne ısı verir. Akvaryum içine yerleş­tirilmiş olan termostatın telinden akım geçince ortaya çıkan ısı suya geçer. Böylece, su ısınır. Termosta­tın termometresi bir yandan da su­yun sıcaklığını ölçmektedir. Sıcaklık istenilenden yüksek bir dereceye çı­kınca gene kendiliğinden telin elek­trik devresini açar, telden artık elek­trik akımı geçmez. Bunun üzerine ısı düşmeye başlar. Böylece balıkların istediği sıcaklık sağlanmış olur.

Akvaryumda Balıklar Nasıl Beslenir

Her balığın yiyeceği başkadır. Onun için, akvaryumda beslenen ba­lığın ne yediğini öğrenip onları ge­reken ölçüde vermek ister.

Çok küçük olmıyan balıkların yi­yeceğini evden sağlıyabilirsiniz. Ek­mek kırıntıları, küçük yaprak parça­ları, böcek, ufalanmış balık eti yi­yen süs balıkları da vardır. Sıcak ül­kelerin küçük, güzel görünüşlü ba­lıklarının yemi özel olarak hazırlan­mıştır. Bu yemler süs balığı satan dükkânlardan alınabilir. Balığın tü­rüne göre hazırlanmış olan bu yem­lerin içinde çeşitli yiyecekler bulu­nur. Bazı balıklara verilmesi ge­reken yem mevsime göre değişir. Yavrulama balıkların yaşamasında önemli bir olaydır. O sıralarda ba­lıklar ayrı bir bakım ister.

Buraya kadar anlatılanlardan da görüldüğü gibi, balık beslemek ol­dukça güç bir iştir. Balığın türüne göre gerekenleri yerine getirmek şarttır, çünkü süs balıkları pek na­ziktir, bunlardan bir tanesi bile ek­sik bırakılırsa ölüverirler.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yağmur Kızıl

Trakya Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. 25 yaşındayım, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi severim. Hobilerim arasında yüzmek ve satranç oynamak yer alıyor. Editörlük ve post işleri yapıyorum. Hayatpedi.com'un tarafsız ve özgün habercilik ilkesine sadık kalarak gündem haberleri ve çeşitli kategorilerde haberler yayınlıyorum. Gündüz ekibiyle birlikte okuyucuya haberler paylaşıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Kapalı