bodrum escort alanya escort gumbet escort escort bodrum
GENEL

Avcılık Nedir? Nasıl Yapılır? Ülkemizde Nerelerde Yapılır?

Av ilk çağlarda insanların başlıca yiyecek kaynağıy­dı. Bir insan, kendisinin, ailesi­nin yiyeceklerini, çoğunlukla, avladığı hayvanların etiyle sağ­lardı. Sonradan, insanlar hay­vanları evcilleştirip, etinden, sütünden, kürkünden faydalan­ma yolunu bulunca, günlük ha­yatın ihtiyaçlarını karşılamak için ava çıkmak lüzumu kal­madı.

Bugün kürk ticareti, balık ticareti için yapılan büyük çapta avcılıkla­rın dışında, insanlar ava ancak spor için, eğlence için çıkıyorlar. Bu ara­da, avlanan hayvanlar da ailenin bir­kaç öğünlük yiyeceği olarak sofraya konulabiliyor.

Av ya karada, ya suda yapılır. Havada uçan canlıların avlanması da kara avcılığı sayılır.

Öldürücü bir spor olduğu için bir­çok kimse avlanmaktan hoşlanmaz. Avcılığı sevenlerin de, bu sporda asıl hoşlandıkları taraf, hayvan öldür­mekten çok, av hayvanı ile araların­da geçen mücadeledir. Avcının, hay­vandan üstünlüğü aklı ile elindeki silâhtır.

Şüphesiz hiçbir hayvan kurşundan kaçamaz. Buna karşılık hayvanların da üstün olduğu taraf vardır. Bir defa, insandan daha hızlı koşarlar, in­sandan daha iyi koku alır, daha iyi görürler. Ayrıca, av alanlarını çok iyi tanırlar. İnsan, ne de olsa, avla­nacağı yerin yabancısıdır.

Birçok avcılar, avlanma vesilesiy­le, av alanındaki bitki ve hayvanla­rın özelliklerini, tabiatın güzellikle­rini görmek, incelemek fırsatını bul­dukları için de avcılığı sever. Yaban ördeği, keklik gibi kuş avlarında ise hızla davranıp, avı kaçırmadan tam vaktinde ateş etme zevki vardır.

Kazasız Avcılığın Esasları

Avcılık çok defa ölümle sonuçla­nan kazalara yol açan bir spordur. Avcılığa merak eden bir kimsenin her şeyden önce elindeki tüfeğin öl­dürücü bir silâh olduğunu aklından çıkarmaması lâzım gelir. Sık sık ga­zetelerde ve televizyonlarda av silahlarının sebep olduğu ölüm vakalarını okuruz. Sonra­dan yerine getirilmesi mümkün olmayan kayıplara uğramamak için aşağıdaki şartları gözetmek kâfidir.

 • Bütün tüfekleri dolu farzedin.
 • Otomobile, eve, çadıra girerken, mutlaka tüfeğin mekanizmasını çı­karın, hiç değilse açın; tüfek kırmay­sa, mutlaka kırın.
 • Namlunun tıkalı olmamasına dikkat edin.
 • Tüfeği öyle taşıyın ki, namlu dai­ma kontrolünüz altında olsun.
 • Tetiği çekmeden önce hedefte insan bulunmadığından emin olun.
 • Tüfeği, av hayvanından başka hiçbir şeye çevirmeyin.
 • Tüfeği asla boşaltmadan bırak­mayın.
 • Tüfekle asla ağaca vs. tırman­mayın.
 • Sert ve düz yüzeylere, su yü­züne ateş etmeyin.

Aslına bakılırsa, av hayvanı çe­şidi kadar av çeşidi vardır. Ayrıca, avlanma usulleri de bölgeden bölge­ye değişir.

Av hayvanları kabaca kuşlar ve memeliler olmak üzere ikiye ayrılır. Kuşlara tüylü av hayvanları, meme­lilere de kıllı av hayvanları denir. Bundan başka ‘’küçük av hayvanları, büyük av hayvanları’’ diye bir tasnif daha vardır.

AV HAYVANLARI

Yurdumuz kıllı hayvanlar bakı­mından da çok zengindir. Bunlara bütün memeli av hayvanları girer. Zararları bakımından öldürülenleri olduğu gibi, eti, kürkü için avalanan- ları da bu bölümde inceliyeceğiz.

GEYİK

Anadolu’nun çeşitli yer­lerinde, daha çok Batı Anadolu’da yaşar. Ankara’nın kuzey doğusunda­ki kesimlerde görülür. Geyik avı 1937 yılında çıkan av kanuniyle ta­mamen yasak edilmiştir.

KARACA

 Küçük yapılı bir ge­yik çeşidi olan karacanm avlanması­na yalnız ekimden aralık ayına kadar izin verilmiştir. Trakya ve Anadolu’ da bulunur.

DAĞ KOYUNU

Yurdumuzun sarp, dağlık bölgelerinde raslanan dağ koyunu (Asya muflonu) ile dağ keçisi (şamua) avı da yasaktır. Za­ten bu hayvanlar son derece sarp bölgelerde yaşarlar. Gözleri keskin hareketleri çevik olduğundan avlan­maları çok güçtür.

Bir dağ keçisi çeşidi olan ibeks’in avı da 1946’dan itibaren beş yıl ya­sak edilmiştir. Bugün de genç hay­vanların avlanması yasaktır. Dağ ke­çilerine Doğu Anadolu’da raslanır- sa da, asıl bol olarak bulundukları bölgeler Akdeniz kıyılarındaki or­manlık yerlerdir.

ftd-hunting-dog-comp-e1414915264309

PARS

Bu yırtıcı hayvana yur­dumuzun birçok yerlerinde raslamr. Daha çok ege ve Akdeniz bölgelerin­de olduğu gibi, Kastamonu, Kütahya, Urfa, Bursa, Siirt, Antakya, Erzu­rum, Erzincan,da da çeşitli yerlerde yaşar. Bizdeki pars çeşitleri Afrika’ daki parslardan cüssece daha ufak­tır. Bazı kaynaklarda yanlışlıkla bu yırtıcı hayvandan kaplan diye bah­sedilirse de, Türkiye’de kaplan yok­tur. TAV ŞAN. — Trakya ve Anadolu’da bol bulunan bu hayvanın etinden ve kılından faydalanılır. Tavşanın av­lanma mevsimi sonbaharla kış baş­larıdır. 15 ocaktan, ağustos sonuna kadar tavşan avı yasaktır.

AYI

Türkiye’deki en önemli ya­bani av hayvanlarından biridir. Yük­sek dağlarda, ormanlık gölgelerde

yaşar. Bütün Türkiye’de bulunursa da en çok Tunceli, Gümüşane, Bitlis, Van, Kars, Hakâri çevresindeki dağ­larda görülür. Ayıların bazan insan­ları kaçırdıkları bir gerçektir. Bu bakımdan, yurt içi seyahatlerine çı­kanlar, ya da ayıların bulunduğu çevrelerde yaşıyanların, tek başına dolaşmaları doğru değildir. Ayı Tür­kiye’de sık avlanan bir hayvandır.

KURT

Türkiye’nin her yerinde yaşar. Şiddetli kışlarda İstanbul ya­kınlarına kadar bile sokuldukları olur. Anadolu’daki köylere de şiddet­li kışlarda kurt iner. Son derece yır­tıcı bir hayvan olan kurt avı, dünya­nın en zor avlarından biridir. Çünkü kurdun son derece keskin bir görü­şü ve duyuşu vardır. Buna bir de hayvanın yırtıcılığı, çevikliği ekle­nirse işin güçlüğü kendiliğinden an­laşılır. Kurt avı ancak toplu gruplar halinde yapılır. Kurtları yok etmek için sürek avları tertiplenir.

avcilik3

YABAN DOMUZU

 Bitkilere, ekili araziye büyük zarar veren ya­ban domuzu tehlikeli bir hayvandır. İri ve hantal görünüşüne rağmen çok hızlı koşar. Yalnız koşarken kes­kin dönüşler yapamaz, burnunun doğrusuna gider. Yaban domuzları­nı avlamak için zaman zaman sürek avları tertiplenir.

TİLKİ

Yurdumuzun çeşitli böl­gelerinde raslanan bir av hayvanı­dır. Kürkü için avlanır. Yurdumuz­daki tilkilerin kürkü sarımtırak kah­verengidir. Tilki kurnaz olduğu ve daha çok geceleri dolaştığı için av­lanması güçtür.

Kanun Bakımından Av

İnsanlar, önceleri, pek bol olan ka­ra hayvanlarını, balıkları, kuşları av­lamak hususunda sınır koymamış­lardı. Fakat av hayvanlarından ba­zılarının hızla azalmaya başladığı gö­rülünce, XVI. yüzyıldan beri avcılığı düzenlemek zorunda kaldılar. Hele av hayvanlarının üreme mevsimle­rinde avlanması yasak edildi.

Avlanmanın sosyal ve ekonomik hayatta önemi arttıkça, her memle­ket,

kanunlarına avlanma ile ilgili hükümler koymuştur. Bizde, cumhu­riyet devrinde kabul edilen Medeni Kanun’dan önce yürürlükte olan «Me- celle»ye göre av «insanlardan ürken, korkan yabani hayvan»dır. Gene Mecelle’nin bir başka maddesinde «av, tutanındır» denilmekle, mülkiyet me­selesi çözülmüştü. İki avcının kur­şunları aynı ava raslarsa, avın, yarı yarıya bölüşüleceği hükme bağlan­mıştır.

1937 tarih­li Kara Avcılığı Kanunu’na göre:

 • Vaşak, kurt, çakal, yaban domu­zu, pars, sırtlan, kaplan, karga, kap­lumbağa, yılan her mevsimde avlanabilir.
 • Yaban kedisi, zerduva, kokarca, sincap, sansar, susamuru, ceylân, ge­lincik, porsuk, kunduz, tavşan, tilki, karaca, dağ keçisi, ayı avı nisan, ma­yıs, haziran, temmuzda yasaktır.
 • Geyik, dağ koyunu, dağ keçisi, karaca yavruları, yarasa, kirpi, tu­raç (bir cins sülün) evcil kumrular, kerkenez, çalıkuşu, guguk, ağaçka­kan, çobanaldatan, dişi sülün, yaban tavuğu, bülbül, çekirgekuşu, kırlan­gıç, leylek, puhu, baykuş, sığırcık avı tamamen yasaktır.

Soyu azalmaya başlayan canlıların avlanması da resmî makamlarca ya­saklanabilir.

avcilik-egitimi-kursu-acilacak_1390986549

Sularda yaşayan hayvanların avlanılmasında da kanunlarla kayıtlar konulmuştur: Balıkların yumurtla­ma mevsimlerinde, hastalık zaman­larında avlanmaları yasaktır. Sular­da, dinamit gibi patlayıcı maddeler­le, zıpkınla balık avlanamaz. Yasağa uymayanlar, bir aydan üç aya kadar hapsolunurlar. Tekrar yakalanırlar­sa, sandalları, av aletleri de müsade­re olunur, cezaları artırılır.

Gerek karada, gerek denizde avlan­mak için, bulunduğunuz yerin mülki­ye âmirinden avcılık izin tezkeresi almanız gerekir. Tezkere, silâh taşı­ma ehliyeti olanlara verilir. Av işle­rine orman idareleri bakarlar. Yasak yerlerde, yasak mevsimlerde, ya da tezkeresiz avlananlar, para cezasına çarptırılır.

Ayrıca, belgeniz olsa bile, şehir, kasaba, köy içlerinde, özel mülkiyete dahil avlanma yerlerinde, resmî ma­kamlarca yasaklanan yerlerde, or­man idarelerinden izin alınmadan ormanlarda avcılık yapmak yasaktır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Kapalı