GENEL

Balık Nasıl Tutulur? Püf Noktaları Nelerdir?

Balık avı zevkli, hem de faydalı bit spordur. Balık avı çok zevkli bir iştir; yalnız, bunun için sabırlı olmak, güçlüklerden yılmamak, zorlukları yenmekten zevk al­mak şarttır. Çünkü balık avı karada yapılan avlardan daha güç, daha yorucudur. Balık avcısı, yalnız balıkla değil, üstelik saati saatine uymayan denizle de uğraşmak, onu yenmek zorundadır. Dünyanın her köşesinde, balıkçılığı zevk ve spor için yapanlar meslekleri balıkçı olanlardan daha çoktur.

Balık avından sağlayan meslekten balıkçılar ya dalyan kura­rak, ya da ağ kullanarak geniş ölçü­de balık avlarlar. Ticaret amacıyla yapılan bu avlanmaya büyük balık­çılık denir. Amatör balıkçılık ise zevk ve spor için yapılır. Bunda ka­zanç güdülmez. Amatör balıkçılar, karşılaşacakları türlü güçlüklere, hatta tehlikelere seve-seve katlanır­lar.

Amatör Balıkçı Neler Bilmeli

Balık avlamak, çeşitli bilgileri ge­rektiren bir spordur. Amatör bir ba­lıkçı her şeyden önce şunları bilme­lidir.

1)Balık cinsleri, avlanış zaman­ları,

2)Avlanma araçları (Ağ, olta, zıpkın, kayık gibi),

3)Yeteri kadar denizcilik,

4)Yüzmek, kürek çekmek, yel­ken kullanmak,

Bu ön bilgilerin yanı sıra balık avcısının gözüpek, soğukkanlı olma­sı da gerekir. Avcı, karada değil, du­rumu hiçbir zaman belli olmayan de­niz üzerinde olduğunu unutmama­lıdır.

Balık, başlıca iki türlü avlanır: ya ağ ile ya da olta ile. Bu aletler balığı avlamak için kullanılan silah­lardır.

Genel olarak ağ ile yapılan avcılık daha çok meslekten balıkçıların başvurdukları bir usuldür. Amatör ba­lıkçı daha çok olta ile avlanmayı ter­cih eder. Bunun dışında amatörler torba ve kepçe biçiminde küçük ağ­larla, zıpkınla da balık avlar.

Olta İle Balık Avı

Yediden yetmişe kadar kimsele­rin kullandığı başlıca balık avlama usulü olta ile yapılan balık avıdır. Bu bakımdan, olta avcılığının üze­rinde önemle duracağız.

OLTA TAKIMI

Olta, kılavuz, iğne gibi ana parçalardan meydana gelen avlanma aracına olta takımı denir.

Olta: Kılavuz olta ile kelebek arasındaki ip kısmına olta denir. Kelebek, oltanın sarıldığı, kabaca kelebeğe benzeyen mantar parçası­dır. Tahtadan da yapılabilir. Takı­mın en önemli parçası olan olta at kuyruğu kılından, misina denen in­ce telden, kuvvetli bir sicimden, ya da naylondan olur. Amatör balıkçı­lıkta kullanılan oltalar, genel olarak, ya at kuyruğu kılından, ya da İngi­liz siciminden yapılır. Son yıllarda piyasaya çıkan naylon oltalar da ge­niş bir kullanış alanı bulmuştur.

Oltanın uzunluğu kullanış yerine göre 12 kulaçtan 80 kulaca kadar de­ğişir (20-130 m. kadar). Aynı şekilde kalınlıkları da avlanan balığa, kul­lanılan yeme göre değişik olur. En kaim oltalar levrek, palamut, torik avında, en ince oltalar da istavrit, çinekop, izmarit avında kullanılır.

Kılavuz (beden): Olta ile iğne arasına bağlanan ipe kılavuz olta, ya da beden denir. Kılavuz olta, yemin ipe bağlı olduğunu balıkların görme­sini önlemeye yarar. Bunun için de çok sağlam, ince saydam bir iplik­ten yapılır. Uzunluğu bir buçuk met­re kadar olur.

İğne: Olta ile birlikte, takımın en önemli parçasıdır. Genel olarak, çelikten yapılır. Olta iğneleri, takılı yemi yutan balığın ağzına saplanma­sı için çengellidir. İğnelerin büyük­lüğü, kalınlığı çok değişiktir. Bu da, oltada olduğu gibi, avlanacak balı­ğın cinsine göre değişir. Bu bakım­dan, amatör balıkçı, h§r şeyden ön­ce, avlayacağı balığın cinsine göre ol­ta iğnesi kullanmak zorundadır. Yok­sa, uskumru iğnesiyle palamut avla­maya kalkışmak boş bir hayal ol­maktan öteye geçemez. İğnelerin düz iğne, eğri iğne, palalı iğne, ker­tikli iğne, çatal iğne, uzun iğne gi­bi çeşitleri vardır.

Olta iğnelerinin ufacık bir dikiş iğ­nesi kadar küçüğünden 30-35 cm. bü­yüklükte olanlarına kadar çeşitleri vardır, İğnenin batmasını sağlamak için yanına kurşun bir ağırlık bağ­lanır. Akıntılı sularda iğnenin dikine suya girerek dibe değme tehlikesi yoksa da, durgun sularda avlanan­lar, iğnenin dibe kadar batmasını ön­lemek için, ayrıca mantar kullanmak zorundadır. Bu iş için kullanılacak mantar, ya da bir tahta parçası, su­yun derinliğine göre, oltanın belirli bir yerine bağlanır.

Fırdöndü: Olta gerilince döne­rek dolaşmaması için oltanın kılavu­za yakın bir kısmına eklenen bir par­çadır.

Köstek: Kılavuz oltanın asıl ol­taya bağlandığı yerden eklenen bir metre kadar uzunluktaki bir misina parçasıdır. Bunun da ucunda bir iğ­ne vardır.

Olta Çeşitleri Nelerdir?

El Oltası: Küçük çapta amatör balık avcıları, çocuklar bu oltayı kul­lanır. El oltası basit bir olta takımın­dan ibarettir. Uzunluğu 15-20 kulaç olan bu oltanın ucuna bir metre boyunda kılavuz olta bağlıdır. İğnenin yanında 10 gram kadar ağırlıkta bir kurşun parçası vardır. Birkaç tane köstek takılabilir. Bununla» daha çok, kıyı avcılığı yapılır, küçük ba­lıklar avlanır.

Kamışlı Olta Nedir

 Oltanın fırlatıla­rak uzaklara atılmasını sağlar. Daha çok, akıntılı sularda, ya da sığ kıyı­dan derinlere olta atmak için kulla­nılır. Bu oltanın kamışı, gerçekten kamıştan olabileceği gibi çelikten, cam elyafından da olur. Kamışın baş­lıca Özelliği fazlaca eğilip bükülebilir olmasıdır. Bu tip oltalarda kullanıla­cak kamışın uzunluğu da, kalınlığı da avlanılacak yere, avlanacak balı­ğın büyüklüğüne göre değişir.

Bazı olta kamışlarının dibinde özel bir makara vardır. Bu makaranın ko­lunu çevirerek fırlatılan olta sonra- aynı şekilde kolayca toplanır.

Çapari Nedir?

 Çok iğneli bir olta takı­mıdır. Bu oltaya 10’dan 40’a kadar köstek takılabilir. Her kösteğin ucunda bir iğne vardır. Çapari olta­sının boyu 15-40 kulaç olur. Bunlarda kılavuz oltanın uzunluğu takılacak köstek sayısına göre değişir. Çapari, en çok uskumru ile istavrit tutmak­ta kullanılır. Uskumrunun bol zama­nında, uskumru alanlarında 20-40 iğ­neli çapariler kullanılır. Başka za­manlarda uskumru ve istavrit için 10-15 iğneli çapari yeter.

Parakete Nedir?

Amatör balıkçıların pek ender kullandığı bir olta takımı­dır. Büyük ölçüde bir çapari olan pa­raketeye 100-1.500 iğne bağlanır. Bu­nun bir başka özelliği de iğnelerin boydan boya deniz dibine uzatılmış olmasıdır.

BALIK YEMLERİ NELERDİR? NASIL BULUNUR?

Balık tutacak bir kimsenin en iyi bilmesi gereken konulardan biri de balık yemleridir. Tutulacak balığa göre kullanılacak yemi bilmeyen as­la iyi bir balıkçı olamaz. Yemler ta­bii yem, sunni yem olmak üzere ikiye ayrılır.

Tabii Yemler (Doğal Yemler) Nelerdir? Nasıl Bulunur?

Midye ile çeşitli balıklar tabii yemlerin başında gelir. Balıklara göre kullanılan yemler şöy­le sıralanır.

Kurt (Kurtcuk) Nedir? Nasıl Bulunur?

Olta, parakete, çatal kös­tek iğnelerine takılarak her balık, özellikle barbunya, tekir, kefal av­lanır.

Midye içi Nasıl Bir Yem Olur?

Parakete, izmarit ça­parisi, el oltası iğnelerine takılarak kaya balığı, izmarit tutulur.

Zargana Yem Olur mu?

El oltalarına, lüfer zo­kasına, izmarit çaparisine takılır. Lü­fer, çinakop, istavrit yakalanır.

Uskumru Yem Olur mu?

Oltaya, paraketeye ta­kılır. Her türlü balık tutulur.

Gümüş Balığı Yem Olurmu?

Oltaya takılarak levrek tutulur. Zokaya takılarak mer­can da avlanır.

İzmarit Yem Olur mu? Lüfer zokasına, para­kete iğnelerine takılarak lüfer yaka­lanır.

İstavrit Yem Olur mu?

Lüfer zokasına, parake­teye, izmarit çaparisine, tüysüz ça­pariye, el oltasına takılarak lüfer, kırlangıç, levrek, iskorpit, kırlangıç gibi dip balıkları avlanır/

Çinakop Yem Olur mu?

Paraketeye, izmarit ça­parisine, el oltasına takılıp izmarit, istavrit tutulur.

Hamur Yem Olur mu?

 Kaya balığı avlamak için kullanılır.

Çağanoz Yem Olur mu?

 Levrek avlanır.

Torik Ciğeri Yem Olur mu?

 Levrek tutulur.

Akyem Yem Olur mu?

Parakete iğnelerine ta­kılarak kalkan yavrusu, pisi balığı, olta ile lüfer, torik, palamut, uskum­ru, kolyoz, iskorpit avlanır.

Karides Yem Olur mu?

 Levrek, karagöz, ufak mercan ve iskorpit balıkları tutulur.

Suni Yemler Yem Olur mu?

 Balıkçılar, tabii yemlerden başka, suni yemler de kul­lanırlar. Bu yemlerin arasında çe­şitli tüyler, ipek parçaları da vardır. Suni yemlerin en Önemlisi zokadır.

Zoka Yem Olur mu?

 Balık biçiminde, ucu iğ­neli bir kurşun parçasıdır. Zokalı ol­talara başka kurşun takılmaz. Yal­nız, akıntılı sularda zoka, oltayı tut­maya yetmezse, kurşun da takılır. Balığın cinsine, büyüklüğüne göre çeşitli zokalar vardır. Zoka, yünlü, seğirtme, yemli olmak üzere üçe ay­rılır.

1 — Yünlü zokalar: Kurşundan, balık biçiminde 10 sm. boyunda, 25-40 gram ağırlığındadır. Bu zokalar tu­tulacak balığın sevdiği yemi andıra­cak şekilde yapılır. Yünlü zokalar ile palamut, torik, lüfer balıkları tu­tulur. Amatör avcılar zokaları hem karadan, hem sandaldan kullan: rlar.

Bu zokaya yem olarak iki horoz tü­yü ile bir tekir tüyü takılır.

2 — Seğirtme Zokaları: En büyük zokalardır, balık biçimindedir, uçla­rı iğnelidir. Bunlara yem yerine ge­çen şeyler takılmaz. Kullanılacağı za­man iyice parlatılır. Seğirtme zoka­ları ne kadar parlak olursa, avlama o kadar iyi olur.

Avlanacak balığa göre 6 boy seğirt­me zokası vardır: Lüfer Seğirtmesi: 10 santimetre boyunda 50 gram ağır­lıktadır. Sığ sularda lüfer avlamak­ta kullanılır. Ufak Palamut Seğirt­mesi: 12 santimetre boy, 60 gram ağırlıktadır. Bununla ufak palamut tutulur, lüfer de avlanır. Palamut Seğirtmesi: 13 santimetre boy, 90-100 gram ağırlıkta olur. Bununla pala­mut avlanır. Torik Seğirtmesi: 16 santimetre boy, 100-120 gram ağırlık­ta olur. Torik ve palamut avlanır.

Son ilçi boy seğirtme zokasından birisi 18 santimetre boy, 125-140 gram ağırlıkta, öteki de 20 santimet­re boy 150-175 gram ağırlığındadır. Bununla da torik avlanır.

Yemli Zokalar:

Bu zokalar da 6 türlüdür:

Sarımsak Zokası: 15-20 gram ağırlıktadır.

Uskumru Zokası: Üç boyu vardır. Yem takılmadan da kullanılır.

Akdeniz Zokası: İki boyu vardır. Daha çok lüfer tutulur.

Ovala Zokası: İki boydur. Uskumru tutu­lur.

Sülük Zokası: Uskumru tutulur.

Dubaç Zokası: Torik tutulur.

Zokada çeşitli yemler kullanılır.

Olta İle Avlanan Başlıca Balıklar

Levrek Nasıl Tutulur?

Bu balık bizim suları­mızda her zaman bulunursa da asıl zamanı mayıstan ekim ayının sonu­na kadardır. İlkbaharda gündüz de, gece de avlanır. Yem olarak oltaya ya karides, ya da akyem (gümüş, is­tavrit, zargana, çinakop gibi balık­lar) takılır. Gündüz yemi karides, gece yemi akyemdir.

Levrek avcılığı oldukça sabır, dik­kat ister. Balık, tutulunca telâşa ka­pılmamalıdır. Oltayı çok yavaş ola­rak çekmeli, balık zorlarsa, yavaş yavaş bırakmalıdır. Böylece, balık kayığın altına geldiği zaman balık­çı kepçesini hızla daldırarak balığı kayığa almalıdır.

Uzun olta ile yapılan avcılıkta, ol­ta 60-70 kulaca kadar iskandille dal­dırılır. Balık, yemi ağzına alınca, he­men bir iki kulaç kuvvetlice çalınmalıdır. Balık tutulunca gevşek bırakıl- mıyarak hızla kayığa çekmelidir.

Palamut, Torik Nasıl Tutulur?

Çeşitli oltalar­la yapılır, bun» göre de değişik bi­çimlerde olur. Yünlü zoka ile olan av akmtıda kayıkla yapılır. Zokalar çok parlak olmalı, üç dört balık tu­tulduktan sonra yeniden parlatılma- lıdır. Oltanın boyu 30 kulaç, iki uca takılan misinanın boyu ikişer kulaç olur.

Yemli olta ile yapılan avda, kaim, 2540 kulaç kadar boyda olta kulla­nılır. Misinanın boyu 1 kulaç olur. Ba­lık, yemi ağzına alıp tosladığı, yani yukarı kaldırdığı zaman çekilirse ba­lık tutulmaz.

Lüfer Nasıl Tutulur?

Olta ile lüfer avı da çe­şitli biçimlerde, türlü oltalarla yapı­lır. Lüfer, çok kurnaz bir balık oldu­ğundan hangi çeşit olta ile avlanırsa avlansın, tutulması hayli becerikli­lik ister.

Seğirtme zoka ile yapılan avlarda 20-35 kulaç derinlikte olta kullanılır. Balık zokayı kapınca ağızdan alıp kulağının yanından dışarı çıkarır ki buna aşırtma denir. Buna dikkat edi­lip, olta hızla çekilerek aşırtma ön­lenir.

Yünlü olta ile avcılık akıntı baş­larında yapılır. Oltamn boyu 20-30 kulaç, misinası 2 kulaç olur. İki kır­mızı horoz tüyü ile bir de tekir örde­ğinin tüyü konur.

Yemli zoka ile yapılan avda, düz­gün kesilmiş yem iğneye geçirilir. Oltanın boyu 20-35 kulaç, misinanın boyu 3 kulaç kadar olur. Oltayı dibe kadar daldırıp, sonra 1-2 kulaç ka­dar dipten yukarı kaldırarak bekle­melidir. Bu daldırıp, çekme tekrar­lanarak av yapılır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Kapalı