YAŞAM

Boşanma Halleri ve Boşanmayı Gerektiren Sebepler

Boşanma, karı-kocanın, mahkeme kararıyla, birbirinden ayrılmasıdır. Evlilik birliği içinde birleşen kadın­la erkek, bu ortak hayatı bozmak, gelecek yıllarını ayrı ayrı düzenle­mek isterlerse, mahkemeye başvu­rurlar, boşanma davası açarlar.

Roma Hukukunda, “uzlaşma ev­lenmeyi, uzlaşmazlık boşanmayı do­ğurur” kuralı vardı. Zamanımızda hemen bütün memleketlerde, kanun­larda yazılı sebeplere dayanmak şartıyla, iki tarafa da boşanma hakkı tanınmıştır. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan, mahkemelerimizin içtihatlarıyla da belirli hale gelen bo­şanma sebepleri şunlardır: 1 — Zi­na; 2 — Cana kast ve pek fena mua­mele; 3 — Suç ve haysiyetsizlik; 4 — Terk (bırakma); 5 — Dimağ hastalığı; 6 — Geçimsizlik (imtizaç- sızlık). Bunlardan ilk beşi özel, altıncısı da genel boşanma sebepleri­dir. Boşanmaların dörtte üçünde bu son sebebe dayanılmaktadır.

Boşanma Sebepleri

Zina — Eşlerden birinin başka bir kimseyle cinsî münasebette bulun­masıdır. Bu hareket evlilik birliğine karşı işlenebilecek en ağır sadakat­sizliktir. Sadakatsizliğe uğrayan ta­rafın davacı olması gerekir. Boşan­ma davası, öteki tarafın bu fiili öğrenmesinden itibaren altı ay içinde, öğrendiği halde fiili henüz kesin ola­rak tespit edemediyse, olaydan iti­baren beş yıl içinde açılabilir. Bu se­bep ispat edilince, mahkeme boşan­ma kararı verir. Sadakatsizliğe uğrayan eş, ötekini affederse, artık boşanmaya hükmolunamaz.

Cana Kast ve Pek Fena Muamele — Bu sebebi iki fiil için ayrı ayrı incelemek lazımdır:

“Cana Kast”: Eşlerden birinin öte­kinin canına kastetmesidir: öldür­meye kalkma, intihara teşvik gibi.

“Pek Fena Muamele”: Eşe yapılan cismani zarar ve eziyetler, sağlığını tehlikeye düşürecek hareketler, hap­setmek, aç bırakmak, dövmek, ağır surette hakaret etmek gibi şeyler pek fena muamele sayılmaktadır. Misal olarak açılan bu davranışla­rın, “ağır” ve “pek fena” olması şart­tır. İddia edilen hareketin bu nite­likte olup olmadığını hâkim, taraf­ların sosyal durumlarına, eğitim ve öğrenim seviyelerine, yaşlarına, kısa­cası, bu hareketlerin eşler üzerinde­ki tesirine göre serbestçe takdir eder.

Bu sebebe dayanarak boşanmak isteyen eşin, sebebi öğrendikten itiba­ren altı ay, kesin olarak öğrenmeyi beklediyse olaydan itibaren beş yıl içinde dava açması gerekir, aksi hal­de dava hakkı düşer. Mağdur eş öte­kini affederse, artık dava açamaz.

Suç ve Haysiyetsizlik. —- MK’nun 131. maddesinde “karı-kocadan her biri, terzil edici suç işleyen, yahut kendisiyle birlikte yaşamayı çekil­mez bir hale koyacak derecede hay­siyetsiz bir hayat süren diğeri aley­hine her zaman boşanma davası” açabileceği hükme bağlanmıştır. Şöyle ki:

“Suç”: Boşanmaya sebep olmak için suçun, “terzil edici” niteliğinde .olması şarttır. Pek ağır cezaları ge­rektiren siyasi suçlar, boşanma se­bebi sayılmamaktadır. Halbuki em­niyeti kötüye kullanmak, dolandırı­cılık, hırsızlık, hileli iflâs gibi suçlar “terzil edici”dir. Adam öldürme su­çunda, tarafların sosyal durumu, suç sebebi dikkate alınarak hükme va­rılır.

“Haysiyetsiz Hayat Sürmek”: Top­lumdaki telâkkilere göre, şeref, na­mus, itibar kayıtlarına aldırmadan yaşama halidir. Kumara, içkiye, se­fahate dalmış olarak yaşamak, hay­siyet kırıcı bir meslek ve sanatta ça­lışmak, anormal cinsî münasebet­lerde bulunmak bir kimsenin haysi­yetsizce hayat sürdüğü kanısını doğurabilir. Fakat bu davranışların de­ğerlendirilmesinde kişiden kişiye farklı düşünmek, tarafların hallerini karşılıklı dikkate almak gerekir. Me­selâ kumarhane işleten kocası hak­kında boşanma davası açan kadının da randevuculuk yaptığı anlaşılırsa davası redde uğrar.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal
Kapalı